ABC-städer: En vision för framtidens stadsplanering

ABC-städer, vilket står för arbete, bostad och centrum, var ett begrepp inom svensk stadsplanering under efterkrigstiden. Konceptet introducerades av arkitekt Sven Markelius, som var stadsplanedirektör i Stockholm mellan 1944 och 1954. Han inspirerades av studiebesök i England och lade fram sina idéer i Generalplan för Stockholm 1952.

Bakgrunden till ABC-stadens framväxt var den enorma bostadsbristen och inflyttningen till Stockholm efter andra världskriget. Staden behövde snabbt skapa bostäder, arbetsplatser och en fungerande infrastruktur för den växande befolkningen. Genom ABC-stadsplaneringen skulle man skapa områden där människor kunde bo, arbeta och ha tillgång till butiker och samhällsservice inom korta avstånd.

I Generalplanen föreslogs att hyreshusen skulle ligga inom 450 meters avstånd från stadsdelscentrum, småstugeområden (mindre villor) skulle vara 900 meter bort och industrier 600 meter bort. Målet var att en sådan stadsdel skulle kunna hysa drygt 16 000 invånare. Realiseringen av ABC-staden blev mest konkret i Vällingby, som invigdes 1954, och Farsta, som invigdes 1960 – båda områdena trafikeras av tunnelbanans gröna linje.

Det som skiljde Stockholms generalplan 1952 från många andra svenska generalplaner var att den verkligen genomfördes, medan många andra planer stannade på papperet. Konceptet fick stort genomslag i Sverige och användes som en modell för bostadsbyggandet och stadsplaneringen i flera svenska städer under efterkrigstiden.

ABC-städernas vision var att skapa mer kompakta och funktionella områden, där människor inte behövde transportera sig långa avstånd för att nå arbetsplatser och service. Istället skulle samhällen vara sammanhängande och människor skulle kunna bo och arbeta nära varandra. Genom att integrera olika funktioner, som bostäder, arbetsplatser och centrum, skulle stadsdelarna bli mer självförsörjande och hållbara.

I dagens stadsplanering är ABC-städer inte längre en dominerande modell, men vissa principer och tankar från konceptet har integrerats i moderna stadsutvecklingsprojekt. Fokus på hållbarhet, kompakt stadsplanering och tillgänglighet till service och arbetsplatser är fortfarande centrala inslag i dagens urbaniseringssträvanden.

ABC-städerna Vällingby och Farsta står kvar som exempel på hur visioner för stadsplanering och samhällsutveckling har format våra städer genom tiderna.